• Problemløsning
  • Tjenester bærekraft

Utslipp og måleprogram

Redusere utslipp

svinnFor å bidra til en bærekraftig utvikling er det viktig å redusere utslipp. Hvor godt du utnytter råvarene dine og hvor god kontroll du har på svinn og tap underveis i produksjonen påvirker utslippene. Svinn av råvarer ender ofte i bedriftens utslipp til vann, luft og jord, eller det går til gjenvinning. Dersom du vil redusere svinnet, må du ha kontroll på utslippene dine. Ved å redusere svinnet kan du oppnå store kostnadsbesparelser, samtidig som miljøet slipper å lide for utslippene.

En god start for å redusere utslipp er å kartlegge dagens situasjon; Hvilke utslippskilder har bedriften? Hvor store er utslippene til vann, luft, deponi og gjenvinning? Dette kan avdekkes gjennom avløpsprøver, analyser av luftutslipp og gjennomgang av avfallsmengdene fra bedriften.

De fleste bedrifter måler sitt utslipp til vann gjennom analyse av KOF (kjemisk oksygen forbruk) eller BOF (Biologisk oksygen forbruk), samt evt nitrogen og fosfor. Det kan være utfordrende å koble BOF eller KOF til svinn av råvarer, men vet du hva som går i avløpet og hvor mye de aktuelle komponentene bidrar til BOF/KOF kan du få gode estimater av svinnet til avløp. Lean Tech har identifisert svinn for 11 MNOK / år hos en bedrift. Det kan være store gevinster på å få kontroll på utslippene sine! Lean Tech har også utarbeidet en IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) rapport for en kunde, hvor alle utslipp og avfall ble beskrevet og tallfestet. Bedriftens praksis ble også sammenlignet med BAT (Best Available Technology). Les mer på Lean Tech's blogg om utslipp.

Måleprogram for utslipp

måleprogramUtslipp til vann, jord og luft, er regulert gjennom utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet krever at norske bedrifter skal dokumentere sine utslipp til jord, luft og vann for å sikre at de er innenfor kravene i utslippstillatelsen.

I 2010 kom et krav fra Miljødirektoratet om å etablere et måleprogram for utslipp til luft og vann. I den forbindelse ble Lean Tech engasjert av Allnex for å utarbeide et måleprogram for utslipp til luft. Oppdraget innebar å beregne hvor mye de ulike utslippskildene bidro til det totale utslippet til luft, og bestemme usikkerheten knyttet til de ulike utslippene. Det ble fokusert på lavest mulig usikkerhet for de største utslippene. Ved utarbeidelse av måleprogram er det viktig å vurdere hvilke produksjonsbetingelser som er normale og hvor stor naturlig variasjon det er i utslippene for å få et representativt utvalg av prøver. Her kan du lese om prosjektet måleprogram. Lean Tech har laget en video om utarbeidelse av måleprogram og har hjulpet flere bedrifter med å etablere måleprogram for utslipp, både utslipp til vann og luft.