Lean Tech hjelper produksjonsbedrifter å styrke sin konkurransekraft gjennom effektiv ressursbruk, høy produktivitet og kundetilfredshet. Lean Tech tilbyr kurs og rådgivning innenfor følgende områder:

 • Effektiv ressursbruk ved å redusere svinn og vrak, effektivisere produksjonsprosesser, og benchmarking av forbruk
 • Kundetilfredshet: Forbedre produktkvaliteten ved å forstå variasjon, og benytte statistisk prosesskontroll (SPC) til å kontrollere og redusere variasjon
 • Produktivitet: Forbedre produksjonsflyt og øke maskin effektiviteten (OEE) vhja verdistrømsanalyse og fokus på verdiskapende aktiviteter
 • Miljø: Redusere utslipp og etablere måleprogram
 • Måling: Bestemme måleusikkerhet og utbedre målesystemer
 • Produktutvikling: Designe effektive forsøk (DOE) og utføre variasjonsanalyser (CoV) for utvikling av nye produkter eller forbedre eksisterende
 • Målstyring: Definere mål og utvikle en strategi for å nå målet
 • Data analyse: Forenkle datafangst, sikre datakvalitet og bruke statistiske verktøy og visualisering til å se sammenhenger og forbedringsmuligheter
 • Rotårsaksanalyse og problemløsning for å hindre uønskede hendelser å skje igjen
 • Kost nytte analyser for å vurdere lønnsomhet for ulike alternativer og prioritere riktig
 • Forebyggende vedlikehold ved bruk av statistisk prosesskontroll - SPC

Lean Tech tilbyr kurs og opplæring innen Lean og Six Sigma. Treningen innebærer praktiske eksempler og tilpasses deltakernes og bedriftens behov. For mer informasjon kontakt Lean Tech.

Effektiv råvarebruk

effektivRåvareforbruket kan effektiviseres ved å fokusere på å redusere svinn og vrak. For bedrifter som benytter destillasjonsprosesser til gjenvinning av råvarer kan det være mye å spare på å optimalisere driften av kolonnene. For en bedrift ledet jeg prosjekter hvor råvarekostnadene ble redusert med 3,8 millioner kr per år ved å gjenvinne destillat som normalt ble brent i fyrhuset. Svinn av råvarer ender ofte opp i bedriftens utslipp til luft, vann eller avfalls strømmer. Dersom du ønsker en effektiv råvarebruk bør du ha kontroll på utslipp og avfall. Mer om effektiv råvarebruk.

Effektiv energibruk

benchmarkingStart med å kartlegge faktisk forbruk og benchmarke mot teoretisk forbruk eller beste praksis. Hvor mye energi kreves for ulike del-prosesser? Ulike produkt? Ulike maskiner/utstyr? Jo mer du vet om energiforbruket jo lettere er det å effektivisere, fordi du vet hvilke delprosesser som er mest energikrevende og kan fokusere på dem. Jeg har utført benchmarking av energiforbruk per produkt og prosess for en kunde. Jeg har også ledet prosjekter hvor vi reduserte energikostnadene med tilsammen 1,6 millioner kr/år for ved å benchmarke forbruket og optimalisere produksjons prosessen. Mer om effektiv råvarebruk.

Kvalitetsforbedring

prosesskontrollKvalitet oppnår du ved å ha kontroll på de viktige detaljene. Start gjerne kvalitetsforbedring med et prosess kart hvor hvert trinn i prosessen din er beskrevet og faktorer som påvirker er inkludert (Lean Tech har kurs i prosesskart). Hvilke faktorer kontrollerer du og hva er støy? Hva er kritisk for kvalitet? En variasjonsanalyse (CoV) kan hjelpe deg å identifisere faktorer som bidrar mest til variasjon i kvalitet. Deretter kan statistisk prosesskontroll - SPC benyttes til å overvåke og kontrollere variasjon. Her er min video om prosesskontroll. Mer om kvalitetsforbedring.

Produktivitet

produktivitetFor å oppnå høy produktivitet er det viktig med god flyt gjennom produksjonen, og høy maskin effektivitet (OEE). Derom det er flere uavhengige maskiner som samarbeider om å produsere det ferdige produktet, kan det oppstå kødannelser. En buffer kapasitetsanalyse kan beregne effekten av økt buffer. Lean Tech kan bistå med dette. Noen maskiner kan ha mer vrak, lengre nedetid eller lavere takt tid. For å måle effektivitet til den enkelte maskin kan OEE (Overall equipment effectiveness) benyttes som produktivitet indikator. Se video om OEE. Mer om produktivitet.  

Redusere utslipp

IPPCFor å bidra til en bærekraftig utvikling er det viktig å redusere utslipp og avfall. Effektiv råvarebruk med minst mulig svinn og tap vil bidra til dette. Du kan starte med å kartlegge utslipps- og avfallskilder og tallfeste mengder. Jeg gjennomførte en verdistrømsanalyse med fokus på svinn av råvarer hvor vi tallfestet og kartla svinn for 11 MNOK / år. Jeg har også utarbeidet en IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) rapport for en kunde, hvor alle utslipp og avfall er beskrevet og tallfestet. Her er min utslipp blogg. Mer om redusere utslipp.

Måleprogram

måleprogramUtslipp til vann, jord og luft, er regulert gjennom utslippstillatelsen fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet krever at norske bedrifter skal dokumentere sine utslipp til jord, luft og vann for å sikre at de er innenfor kravene i utslippstillatelsen. I 2010 kom et krav fra Miljødirektoratet om å etablere et måleprogram for utslipp. I den forbindelse ble Lean Tech engasjert av Allnex for å utarbeide et måleprogram for utslipp til luft. Du kan lese mer om måleprogram utarbeidet for Allnex. Jeg har også laget en video om utarbeidelse av måleprogram. Mer om måleprogram.

Mål og målstyring

målstyringNoe av det viktigste i forbedringsprosesser er å definere riktige mål. Det kan være en utfordring å bryte ned overordnede forretningsmål til operasjonelle mål. Måltall / KPI (Key performance indicator) for den enkelte må være noe vedkommende kan påvirke. Mål er lite motiverende dersom det ikke er egen innsats som påvirker. Det er også viktig at ledelsen velger balanserte måltall; ved å ha høy fokus på produktivitet og leveringsgrad kan dette resultere i høye kvalitetskostnader eller høyt svinn dersom ikke dette balanseres. Lean Tech kan bistå med å definere gode måltall. Mer om målstyring.

Datafangst

datavisualiseringI dag er det tilgang til uendelige mengder data; men hvilke data er interessante? Hvilke data er nødvendig for å følge opp målene som er satt? Ikke tenk «nice to have» når det gjelder datafangst. Bruk ressurser på å innhente kun de dataene du har bruk for. Er du usikker på hvilke data som er viktig, er det bedre å bruke ressurser først på å bestemme dette. Jeg har sett bedrifter iverksette en omfattende datafangst som har resultert i produksjonsstans når datafangst systemene ikke har klart oppgaven. «Make it simple». Mer om datafangst.

Datakvalitet

datakvalitetBedrifter bruker mye ressurser på datainnsamling, datavarehus, rapportering og visualisering. Hva med datakvaliteten? Stemmer dataene overens med kilden? Bedrifter som ikke har brukt nok ressurser på å kvalitetssikre dataene sine, stoler ikke alltid på dataene dersom de ikke stemmer med forventningene. Data kan kvalitetssikres gjennom å overvåke produksjonen en gitt tid, og registrere aktuelle hendelser manuelt, for så å kontrollere at datafangsten stemmer. Mer om datakvalitet

Data visualisering

Ved å visualisere data ved hjelp av statistiske programmer som eksempelvis JMP, er det lettere å se sammenhenger og trender mellom ulike datasett. Multivariat analyse viser hvor god korrelasjon det er mellom de ulike faktorene. Visualisering av data kan også benyttes ved kvalitetssikring av data; det er lettere å se uteliggere og undersøke sammenhenger. Hvor god sammenheng er det mellom prosesskontrollene underveis i produksjonen og kvalitet på sluttproduktet?  Hvis du har datasettet som du ønsker å analysere for trender og korrelasjon kan du kontakte Lean Tech. Mer om data visualisering.

Måleusikkerhet

måleusikkerhetAlle målinger innebærer usikkerhet. Leverandører av måleutstyr oppgir som regel måleusikkerheten som et symmetrisk intervall rundt måleresultatet. Innenfor Six Sigma benyttes målesystemevaluering for å bestemme den reelle måleusikkerheten. Dette kan gjøres ved å måle den samme delen gjentatte ganger, og inkludere faktorer som operatør, instrument, batch, etc, for å bestemme hvor mye disse faktorene bidrar til variasjon. Jeg anbefaler bedrifter å gjøre evalueringer av målingene sine. Spesielt målinger som benyttes i viktige avgjørelser som kvalitetsvurderinger. Her er en video som viser måleusikkerhet for min baderomsvekt. Mer om måleusikkerhet.

Forsøksdesign (DOE)

produktutviklingMed forsøksdesign - DOE kan du designe forsøkene dine slik at du får den informasjonen du trenger med minimal innsats. DOE kan brukes både til produktutvikling og ved forbedring av eksisterende produkter. Min erfaring er at betydelige ressurser kan spares på å gjøre smarte forsøksdesign. Noen bedrifter utfører langt flere forsøk enn nødvendig fordi de vil være på den sikre siden, eller fordi "vi alltid gjør det på denne måten". Eksempelvis har jeg analysert forsøk hvor det var utført 1100 forsøk. Samme informasjon kunne oppnås ved å kjøre 150 forsøk! Start med noen få tester basert på dine antagelser, så kan du øke antall tester basert på resultatene underveis. Lean Tech kan hjelpe deg med å designe forsøk og å analysere resultatet. Mer om produktutvikling.

Variasjonsanalyse (CoV)

produktutviklingNår nivåene for en faktor som skal testes er tilfeldig, for eksempel operatører, dager, batch, etc, kan det være bedre å gjennomføre en variasjonsanalyse (Components of Variation - CoV) fremfor et forsøksdesign. Mens nivåene i et DOE er kontrollert, kan en variasjonsanalyse gjennomføres med normale driftsbetingelser for å undersøke hva som bidrar mest til variasjon. Hvor mye bidrar de ulike prosesstrinnene til den totale variasjonen i kvalitet? Hvor stor variasjon er det innenfor en batch og mellom ulike batcher? Jeg har utført en variasjonsanalyse for min vekt: hvor mye variasjon skyldes målemetoden? Og hvor mye skyldes naturlig variasjon innenfor dag og uker? Mer om produktutvikling

Kost nytte analyse

kost nytte analyseFor å vurdere hvilket alternativ man skal velge er kost nytte analyse til uvurderlig hjelp. Det kan være utfordrende å tallfeste effekten av de ulike alternativene. Dette krever evne til å se helheten og å kunne vurdere den totale effekten av hvert alternativ. Det krever også at man klarer å tallfeste effekten, og er i stand til å innhente fakta. Six Sigma fokuserer på å vurdere flere alternativer, nøytral fakta innhenting, tallfeste og beregne effekten av ulike alternativene; Hva er de synlige resultatene på bunnlinjen? For å ta riktig valg er det viktig å beregne kost nytte effekten av de ulike alternativene. Det trenger ikke være 100% riktig; er det 90% riktig er det som regel nok til å ta et riktig valg! 

Rotårsaksanalyse

rotårsaksanalyseMålet med en rotårsaksanalyse er å identifisereden faktoren som resulterte i en eller flere tidligere hendelser. Ofte er hendelsen(e) uønsket og ved å identifisere årsaken er det mulig å forhindre at hendelsen skjer igjen. Det finnes flere verktøy som kan brukes til å identifisere rotårsaker. Jeg starter ofte med prosess kartlegging i kombinasjon med å utvikle et "tankekart" / Thought Map eller benytter A3 for å strukturere problem løsningen. Avhengig av problemet bruker jeg ulike verktøy som Fishbone diagram / årsak og virkning diagrammer, Faktoranalyse og Paretoanalyse.

Forebyggende vedlikehold

preventivt vedlikeholdStatistisk prosesskontroll (SPC) er et verktøy for å skille mellom normal og spesiell variasjon. Det har mange bruksområder, og et av dem er preventivt vedlikehold. Slitasje på utstyr vil gradvis gi større variasjon. Dersom det utføres målinger underveis i prosesser kan økt variasjon i disse målingene avsløre når utstyr bør vedlikeholdes. Ved å identifisere normal variasjon for en prosess, kan du reagere på spesiell variasjon som kan skyldes behov for vedlikehold eller andre ting. På denne måten kan du arbeide mer forebyggende istedenfor å drive brannslukking. Her er en video med bruksområder for prosesskontroll. Mer om preventivt vedlikehold.