Måleusikkerhet

måleusikkerhetAlle målinger innebærer usikkerhet. Leverandører av måleutstyr oppgir som regel måleusikkerheten som et symmetrisk intervall rundt måleresultatet.

Måleresultat ± måleusikkerhet

Eksempel: Lengden av en spesiell målestav er 2000 mm ± 1 mm. Med et 95 % konfidensintervall som er normalt å benytte, er det 95 % sannsynlighet for at staven er mellom 1999 mm og 2001 mm.

Innenfor Six Sigma benyttes målesystemevaluering for å bestemme den reelle målefeilen. Dette kan gjøres ved å måle den samme delen gjentatte ganger og notere hva måleutstyret viser. Basert på målingene kan målefeil bestemmes.

Målinger gjøres på mange ulike måter og med mange ulike teknologier. Jeg har utført målesystem evalueringer for subjektive målinger hvor det er opp til den enkelte å vurdere eksempelvis utseende, smak og lukt. Til min overraskelse var målefeilen for en visuell test størst hos kvalitetsleder som tok avgjørelsen ved tvilstilfeller. Vedkommende utførte ikke testen i sitt daglige virke; men ble kun oppsøkt en sjelden gang hvor det hersket tvil om produktet var godt nok. Ironisk nok innebar vedkommendes vurdering større usikkerhet enn for de øvrige som utførte analysen!

Mange bedrifter benytter kamerakontroller til å utføre prosesskontroller. Målinger gjøres da ved at kamera finner et referansepunkt som den måler ut fra. Målesystemevalueringer som jeg har utført for kamerakontroller viser at de både er nøyaktig og presise dersom de finner riktig referansepunkt. Dessverre opplevde jeg i de tilfellene jeg undersøkte at de var ustabile fordi de ofte fant feil referansepunkt og dermed utførte feil måling. Jeg anbefaler bedrifter å gjøre evalueringer av målingene sine; spesielt målinger som benyttes i viktige avgjørelser som kvalitetsvurderinger. Her er en video som viser bestemmelse av måleusikkerhet.